Discover and share stories

of adventure, connection, and change making.

Mạnh Cường Lê

Mộng thiên hạ ai người thấu hiểu Chí Phù Vân lạc bước trần ai Cười

I am good at giving a damn.

Location
Hanoi, Vietnam

Activity