Discover and share stories

of adventure, connection, and change making.

Giftshop Giftshop

Có một người bạn đã hỏi mình rằng: Tại sao đời mày lúc nào cũng màu hồ

I am good at giving a damn.

Location
Quy Nhơn

Activity